Regulamin uczestnictwa w Targach Mamaville

  1. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników targów „Mamaville – edycja wiosna 2020” (zwanych dalej „Targami”) organizowanych  przez Mamaville s.c. Maja Kostrzewa-Ziemkiewicz i Agata Kacperczyk  ul. Tomnicka 25/5, 02-491 Warszawa (zwanych  dalej „Organizatorem”)

Targi Mamaville edycja „Wiosna 2020” odbędą  się w następujących terminach :

1 marca 2020 w obiekcie Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Expo, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków w godzinach 10:00 -17:00
8  marca 2020 w obiekcie Amber Expo Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, ul. Żaglowa 11,  80-560  Gdańsk w godzinach 10:00-17:00
29 marca 2020 w obiekcie Stadion Wrocław, Al. Śląska 1 , 54-118 Wrocław w godzinach 10:00-17:00
5 kwietnia 2020 w obiekcie EXPO XXI ,ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa w godzinach od 10:00-17:00
19 kwietnia 2020 w obiekcie MCK ,Plac Slawika i Antalla 1 , 40-163 Katowice w godzinach od 10:00 do 17:00
23 maja 2020 w obiekcie Pasaż w Starym  Browarze, ul Półwiejska 42, 61-888 Poznań  w godzinach od 9:00 -21:00

 

  1. Zasady uczestnictwa

Targi organizowane są w celu promocji marek przedsiębiorczych mam i produktów tworzonych z pasją, z najlepszych surowców i wyprodukowanych w Polsce bazujących na autorskich projektach. Ideą targów jest zapewnienie różnorodności oferty i najwyższej jakości oferowanych produktów.

Jako uczestnika targów rozumie się każdą osobę, która przebywa w obiekcie w związku z organizowanymi targami nie będącą Wystawcą. W szczególności jako uczestnika rozumie się Odwiedzających targi będących publicznością targową. Uczestnik może przebywać na terenie targów wyłącznie na podstawie zakupionego biletu.

2.1  Wstęp na targi odbywa się wyłącznie za okazaniem biletu wstępu zakupionego
u Organizatora targów za pośrednictwem strony www –  https://targi.mamaville.pl lub na miejscu w trakcie trwania wydarzenia. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu

2.2  Koszt biletu wstępu wynosi 7 zł w przedsprzedaży internetowej i 10 zł w dniu wydarzenia na terenie obiektu, w którym odbywają się targi.  Wstęp dla dzieci (do lat 15) jest bezpłatny.

2.3 Bilet wstępu uprawnia Odwiedzających  do korzystania z atrakcji przygotowanych przez Organizatora  na terenie Targów. Wszyscy uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do korzystania z atrakcji Targowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.4  Organizator informuje, iż w przypadku zamówienia biletu uprawniającego do wstępu na Targi Mamaville, odbywające się w dniach określonych w zamówieniu oraz wskazanych na zakupionym Bilecie, prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób nie przysługuje Konsumentowi na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2.5 Bilety nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani wymieniane w kasie biletowej na gotówkę.

2.6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.

 

2.4 Inne świadczenia i usługi dla Odwiedzających

  1. a) Bezpłatny Magazyn Mamaville dostępny jest tylko dla osób odwiedzających Targi, jest dystrybuowany w Punkcie Informacyjnym Targów (recepcja) i przy kasach biletowych, jednakże w związku z tym, że liczba katalogów jest ograniczona, w chwili wyczerpania nakładu Odwiedzający nie mogą wnosić roszczeń z tego powodu do Organizatora.
    b) Podczas Targów Odwiedzający mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, warsztatów, porad, doradztwa itd. przewidzianych w Programie Targów.
    c) W celu ułatwienia zwiedzania targów Organizator  przygotowuje plan lokalizacji stoisk/mapa sytuacyjna wydarzenia i Wystawców dostępny na recepcji dla Odwiedzającego.

 

3.Przepisy porządkowe

 

3.1  Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach trwania wydarzenia.

3.2  Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Targach wyłącznie pozostając pod opieką pełnoletniej osoby (rodzica lub prawnego opiekuna).

3.3 Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

3.4 Na terenie Targów obowiązują zakazy:
a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających; c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
d) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp., chyba że jest to dozwolone przez Organizatora na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę;
e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie;
g) niszczenia infrastruktury w tym  opierania o stoiska i wszelkie konstrukcje reklamowe;
h) Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.

W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych powyżej Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
Odwiedzający są zobowiązani do: respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.

 

  1. Odpowiedzialność i Ubezpieczenia

4.1 Odwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na teren Targów przed ewentualnymi uszkodzeniami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, itd.)
4.2 Odwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzenie szkód w mieniu Organizatora Targów (uszkodzenia, ubytki, itd.). Oceny szkód dokonuje poszkodowany w obecności Organizatora i Odwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
4.3 Odwiedzający dokonujący zakupu biletów online ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.
4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie (w tym również kradzieże ich dóbr, jakie uczestnicy zobowiązani są chronić osobiście) lub nich samych.

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia w obiekcie, w jakim odbywa ją się Targi i jego otoczeniu powstałe w wyniku działania uczestników Targów. Koszty wynikające z tego tytułu pokryje uczestnik, który dopuścił się szkody.

4.6 Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich – odpowiadają ich opiekunowie.

4.7 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwiedzających oraz szkody powstałe wyniku niewłaściwego stosowania lub zabezpieczenia atrakcji  przez wystawcę  na terenie jego stoiska – ponosi wystawca.

4.8 Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i późniejszego wykorzystywania obrazu i dźwięku z wydarzenia do celów promocyjnych. Sam udział Uczestnika  w Targach jest akceptacją dla tych warunków, a tym samym zgodą do późniejszego wykorzystywania ich wizerunku w materiałach promocyjnych .Odwiedzjący nie będą mieć później żadnych roszczeń z tego tytułu.

5.Inne

5.1 Organizator ma prawo do odwołania Targów lub przesunięcia daty ich organizacji w każdym terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na katastrofy, zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których Organizator mógł łatwo uniknąć. W przypadkach wskazanych powyżej Organizator nie ponosi żadnych prawnych konsekwencji wobec Uczestników. Organizator poinformuje o takowych zmianach poprzez stronę www. https://targi.mamaville.pl.
5.2  Organizator ma prawo do odwołania Targów z przyczyn leżących po jego stronie w każdym terminie. Wówczas zobowiązany jest do zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych przez Uczestników na zakup biletów.

instagram